Eminem - Premonition (Intro)

Yeah
So I guess this is what it is, huh?
Think it's obvious
We ain't never gonna see eye to eye
But it's funny
As much as I hate you
I need you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.