Olivia Rodrigo - Bop to the Top

Gotta bump the competition, blow them all away

Caliente
Suave

Yeah, we're gonna bop, bop, bop, bop to the top
Slip and slide and ride that rhy...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.