Olivia Rodrigo - I Think I Kinda, You Know

So much has happened, think of what we've done
In the time that the Earth has traveled 'round the Sun
Winter, Spring, Summer and we're back to Fall ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.