Selena gomez - A Sweeter Place

Yeah, yeah-ah
Yeah, yeah-ah, ah

Is there a place where I can hide away?
Red lips, French-kiss my worries all away
There must be a sweeter place ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.