Selena gomez - Cut You Off

Pull up to the mirror, staring at my face
Gotta chop-chop all the extra weight
I've been carrying for 1460 days
Gotta, gotta, gotta clean my slate ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.