Frank Jordan - Vagabundo

Si no sale el Chynito no es un motherfucking remix
Onyx, 20-19 (let's go)

Por estar rumbeando me dicen vagabundo (nah)
Un moribundo que va a viaj...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.