1814 - Jah Rastafari

Hey, hey yeah
La-da-da-da
La-da-da-da, oh

It's a brand new day today
To be glorious and righteous
As joyous as Jah as my witness

Love, hope,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.