Volker Rosin - Weckt den Weihnachtsmann

Weckt den Weihnachtsmann

Wenn die Tage kürzer werden
Und die Weihnachtszeit beginnt
Wird es winterlich auf Erden
Und es freut sich jedes Kind
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.