French Montana - Montana

Oh, yeah
Oh, yeah
Everything, everything, everything gon' be alright
Oh, yeah
Coke boy, baby

Han, yeah
Graduated, but I'm aggravated
From the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.