Gregor Meyle - Stolz auf uns

„Monday, Monday“ war eines deiner Lieblingslieder
Ich saß als Kind oft fasziniert vor deinem Plattenspieler
Du hast uns so viel geschenkt
Eine unbe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.