Big Zuu - No Limits

(It sounds like Nyge)

Can't stitch man up, man's so with it
Can't walk in my shoes cah everything I do got soul in it
L's and W's, man roll with ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.