Alejo Park - Se Te Nota

Se te nota
Las ganas de estar conmigo
Y que más nada te importa
Tan solo verme y tenerme ahí
Que se pasen mil horas
A solas comiéndome toda
Me d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.