TNGHT - What_It_Is

Is what it is
Is what it is (yeah)
Is what it is (ooh)
Is what it is (ooh)
Is what it is (ooh)

What it is, what it ain't

What it is
Is what...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.