Quada - Celebration

Notnice
Y'ah hear me, doh? See the crown deh
This different
Yeah, man, Quada don
Ghetto yute

Nothing like when pocket full ah cash
Many hungry...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.