Jah Vinci - Heart Too Clean

Yo Jafrass ah real life me ah sing 'bout enuh, dawg?
Notnice

Dem ah go vex, dem know me bless
Dem see the success
Dem see the shirt, dem see the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.