Joel Plaskett Emergency - Somewhere Else

Send a postcard back from heaven
If the inspiration hits you
Let your love be a lethal weapon
A heart like a handgun standard issue
Sing a song ab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.