Joel Plaskett Emergency - Slow Dance

Mama, where you going?
I've been clicking and clacking my heels
I've been reeling, I've been rolling
I've been spinning un-spinnable wheels

Late...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.