Joel Plaskett Emergency - You're Mine

Let's make a racket for the old and young
For the desperate souls and the lucky ones
If we get lonely, if we get lost
Let's rattle on 'til the whee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.