Drake - Crew Love

Ooh, ooh
Listen, listen, whoa, yeah, listen, ooh

Take your nose off my keyboard
What you bothering me for?
There's a room full of niggas
What y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.