Lauren Daigle - Almost Human

Heart untethered, I was chosen
To be a victim without knowing
You see beyond all my doubt
All I'm hiding, You bring it out
I lose myself to Your c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.