Matt Mays - Indio

Yellow, yellow moon on the rise
In the key of C, ten coyotes cry
Echo, echo, sound on, sound on
On the spine of the night
Won't you take me back h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.