Childish Major - No Sweat

I ain't sweatin' all summer, summer
I, I, I, I ain't sweatin' all summer, summer

Yeah, in June, July, they get real crazy, with them duke daisies ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.