Cashmere Cat - FOR YOUR EYES ONLY

Show every part, oh, every part of me
For your eyes only
Ooh, show every part, oh, every part of me
For your eyes only

For your eyes only (for y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.