David Hopperman - Drunk on You (Like I Like)

When it comes to you
Every nerve is alive (every nerve is alive, alive)
And it's so beautiful, they
Can't be wrong because it feels good, feels rig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.