Gerry Cinnamon - Keysies

In the field I'm a wean, running with the wind
The sky cracks open and it rains
On my skin
My t-shirt's too thin
To keep out the cold

Late comi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.