DP Beats - Boss

Blood Gang
Cap or die
Lets get it
Tadoe
Ha-ha-ha

If I die it's gon' be from weed, yeah
For motivation I look at my seeds, yeah
Made it out, I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.