Drake - Club Paradise

Ha, yeah

They say that all your old girls got somebody new
I said, "Damn, really? Even Rosemary? Even Leann Sealy?"
They said, "Fucking right, th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.