Chance The Rapper - Eternal

Oh yeah (sugar, sugar)
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, gotta throw it down

Side chicks can't dance like this, uh
Side...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.