Holy Ghost! - Do This

You must think I'm stupid
For chasin' a sound
For runnin' it down
For holdin' my ground
You must think I'm ruthless
Impeccably mean
But I know w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.