Ruff Ryders - The Great

[DMX]
Wooh
Come on
Wooh
Uh, uh, wooh
Come on
Wooh

Uh, uh uh
Man, I hear you niggas talkin
But you walkin the wrong way to really mean it
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.