Faye Webster - Jonny (Reprise)

Jonny, who was it that said
"A white wall may seem empty"
"But it's ready to be filled"
"And, in it's readiness needs nothing"
"It stands complete...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.