Lyanno - Peleamos y Arreglamos

Tara-tata
Tara-tata-ta, ta-ah
Turu-ruru, uru-ruru

Alcohol en exceso, me hace pensar en ti
No quiero perder a la quiero desvestir
Llega un momen...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.