Big Thief - Betsy

Driving through the night
Rings of crystal, crystal light
Every gulp of the warm suburb air
Betsy's auburn, auburn hair

Ooh
Ooh

Drive into N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.