Noriel - KaRma

Oh oh
Uuh-uuh

De corazón (Corazón)
Quisiera perdonarte corazón (Corazón)
Pero fue tanta la desilusión (-lusión)
Cuando te vi con ese y ahora pi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.