K.A.A.N. - Kyst

My eternal clock ticking
Has got a nigga tripping
Stressed for a living
The pressure, I can feel it
The sky ain't the limit
I'm breaching through...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.