Luca Barbarossa - Eccoci Qua

Silenzi, parole
Mille modi per non dire amore
Promesse e strade
Brividi aspettando un'altra estate

Baci rubati
Altri solamente immaginati
Ansi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.