Querbeat - Romeo

Ich weiß es ist unser erstes Date
Ich hab mich schick gemacht, weiß gar nicht wie das geht
Tisch am Fenster, Kiosk Bier auf Eis
Und du wartest, das...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.