Gia Woods - Jump The Fence

Ooh ooh, ooh ooh, ooh ooh

Walkin' with my hand along the fence
Runnin' sprints in my mind 'till I'm outta breath
And it doesn't add up, no it don...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.