Gregor Meyle - Weck mich niemals auf

Ich sag' tschüss und steig in meine Auto
Es kann sein ich fahr' heut' noch die Nacht durch
Ich muss zu euch nach Haus'
Ich muss hier kurz mal raus ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.