Javiielo - Es Normal

Desde que te empecé a notar diferente cambié la manera de pensar
(Yeah, yeah, yeah)
Que no eres la misma persona
Te invito a que te vayas por dond...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.