Lil Durk - No Auto Durk

A nigga talking 'bout mufucka can't use no tune
Like mufucka ain't in these streets
On Lil Moe grave these niggas is straight hoes (on God)
Niggas ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.