DP Beats - Trippin

Damn, aww, shit
All my niggas chillin' in the VIP
Poppin' bottles, you can't have a sip
Smokin' loud, you can't have a hit
Damn, aww, shit
All my...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.