Trae Tha Truth - Barre

Drinkin' by the bar ya
Bar ya, oh my God
Drinkin' by the bar ya
Bar ya, oh my God

Drinkin' by the bar ya
Bar ya, oh my God
Drinkin' by the bar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.