Red Wanting Blue - Hitchhiker's Lullaby

Three more days and counting 'til we get back to the road
Radar Hill sent us a message a long time ago
Never forget the way the sun goes down in Ohi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.