Red Wanting Blue - I've Got A Feeling It Hurts

Lay your heavy head upon my shoulder
A baby blue bird to sing
You gotta drown out the sound of your heart
The more you love, you know the more it s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.