O.C. Tolbert - I'm Shooting High (I Reach For the Sky)

(Shooting high)

I'm shooting high (Shooting high)
I reach for the sky
I may not make it baby
But I'm sure gonna try
To reach my goal
Before I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.