Verano - Le Piante

Parlami
Gesticolando
Ti prego continua
Che mi rassicura
Il tuo modo strambo di fare I discorsi
Poi
Poi ti confondi
Mi guardi, sorridi e cambi ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.