Burd & Keyz - Time To Go

24hrs

I don't second guess
I don't second guess
I don't ever rest
I, I don't second guess
Is it time to go?
Is it time to go?
Money on the ro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.