Red Wanting Blue - High and Dry

I dream my heart's a hot air ballon
With the seams always coming loose
So in the cold wind, of life begins
To hit my skin, I wake up shaking, yeah ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.