Trae Tha Truth - Better Dayz

Yeah
?
Yeah, huh

Stayin' alive sometimes hard work, today
You got a problem, go to God first and pray
That won't He do it, it could always be w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.